အမွတ္တမဲ့ မ်ားရဲ႕ အမွတ္တရမ်ား...............။

Thursday, November 1, 2012

၁၁.၁၁.၂၀၁၁ ရက္ေန ေလာကျပတင္းဖြင့္ပြဲ မွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပုံမ်ား။

တပုန္းေက်းရြာ အုပ္ခဴပ္ေရးမူး ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး ၀န္ၾကီးခဴပ္ ဦးသာေအး
တြဲဖက္စာၾကည့္တိုက္မူး ဦးေဌးလူိင္ႏွင့္ ဦးသာေဌး
ခုံရုံးဥကၠဌ ဦးသိန္းစုိး ႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္မူး ဦးဇင္မင္းထြန္း ၁၁.၁၁.၁၁ ရက္ေန႕။

No comments:

Post a Comment