အမွတ္တမဲ့ မ်ားရဲ႕ အမွတ္တရမ်ား...............။

Wednesday, May 8, 2013

ဓေလ့ထုံးစံကို အစိတ္စိတ္ အျမႊာျမႊာခြဲပစ္ခဲ့ျပီး ကြ်န္ေတာ့္ဟာ ဘဝအေပၚမွာ အေၾကြးတစ္ဝက္မရွိခဲ့ေလ ျပီးေတာ့ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ နာၾကည့္းမူ၊ နစ္နာမူ မထိမဲ့ျမင္ ျပဳျပင္မူေတြအေပၚ ထည့္သြင္းစဥ္းစား ခဲ့တာ ဘာမွမရွိပါ။ မာယာေကာ့စ္စကီး။ ။

No comments:

Post a Comment