အမွတ္တမဲ့ မ်ားရဲ႕ အမွတ္တရမ်ား...............။

Wednesday, May 8, 2013

ေမတၱာသည္ စိတ္ရွည္တတ္၏၊ ေက်ဇူးျပဳတတ္၏။ ေမတၱာသည္ ဂုဏ္ျပဳိင္ျခင္းမရွိ၊ ဝါးၾကြားျခင္းမရွိ၊ မာန္မာနမရွိ။ မေလ်ာက္ပတ္စြာ မက်င့္တတ္။ ကိုယ္အကဴိးကို မရွာတတ္။ ခပ္သိမ္းေသာ အရာကို ဖုံးအုပ္တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ယုံတတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ေမွ်ာ္လင့္တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို သည္းခံတတ္၏။ ေမတၱာသည္ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာႏွင့္ အစဥ္လြတ္ကင္း၏။ ယုံၾကည္ျခင္း၊ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ၊ ခ်စ္ျခင္း ထိုသုံးပါးတို႕တြင္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသသည္ အျမတ္ဆုံး။

No comments:

Post a Comment